Gästskribent ROBIN ERIKSSON: Reagan tyckte att liberaler var de riktiga fascisterna

Dagens FRIA diskussion om diverse temata öppnas härmed för allmänheten! Klara, färdiga, gå!

DET GODA SAMHÄLLET

Reagan sa ”när fascismen kommer till Amerika kommer den att kalla sig för liberalism”. Man kan säga samma sak om Europa. De styrande i Sverige blir galna om någon ej håller med om liberal demokrati. Alla svenska partier är liberala. V har en liberal syn på moralfrågor och invandring. KD var ett politiskt inkorrekt parti på 80-talet. Då de kom in i riksdagen blev de PK. De började förespråka aborträttigheter och regnbågsfamiljer. De är ej längre för kristendomsundervisning trots att Sverige har noll moral. Då jag gick till Apoteket gick en kvinna och tittade ner i mobilen. Jag fick gå åt sidan. En man cyklade rakt fram och surfade på mobilen. Jag fick kliva in i en buske för att ej bli nermejad.  


View original post 414 more words

BITTE ASSARMO: På Adelsö förändrades historien

Jag kunde ju inte gärna låta bli att uppmärksamma en artikel om mina egna hemtrakter. När jag var liten kände jag förstås till Adelsö mest som det ställe längre ut som alla fartdårar bodde på. De som antingen skulle med färjan eller kom i en vansinneskolonn tävlande om vem som först kom in till stan eller Brommaplan. Från att ha varit centralt och lättillgängligt placerat på vikingatiden och hemviste för kungar och riddare hade Adelsö och Munsö också med tiden blivit så perifera och isolerade att de var kända för en på grund av inavel genetiskt skadad simpel bondebefolkning.

Kära Brittmarie beskriver gott och riktigt historiens lämningar och händelser, men när det kommer till maktpolitiken och tillerkännandet av vissa rättgheter för adeln, så använder hon Karl Marx och Friedrich Engels förljugna språkbruk och talar om feodalism i stället för att till exempel göra en jämförelse med den ungefär samtidiga Magna Charta.

DET GODA SAMHÄLLET

Ett stenkast utanför Stockholm, mitt i Mälaren, ligger Adelsö, med en spännande historia och ett sällsamt arkeologiskt arkiv. Ön ståtar med flera forntida gravfält, fornborgar, runstenar och inte minst Hovgården, som tillsammans med Birka är upptaget på Unescos: s världsarvslista.


View original post 655 more words

INGEMAR NORDIN 1985: Vänsteranarki och högeranarki

Artikelförfattaren i trubbel? I en understreckare från 1985, alltså innan han intog sin professur i Linköping, från vilken han nu är pensionerad, diskutererar Ingemar Nordin (f. 1949) olika former av anarkism. Ett oxymoron som ”högeranarki” används förstås främst av vänstern när den balar taklänges och ljuger om sin egen ondska, som här: ”den autonoma rörelsen … Continue reading INGEMAR NORDIN 1985: Vänsteranarki och högeranarki

PATRIK ENGELLAU: Ett system

“Ideologin är PK-ismen enligt vilken a) politikerna har den magiska förmågan att lösa alla problem som existerar och om de inte existerar i varje fall kan uppfinnas och b) en stadigt växande grupp högutbildade och hyggligt försörjda välfärdsadministratörer ska vara de kompetenta verktyg med vilka politikerna gör sina mirakel.”

Var det inte (a) det Marx och Engels kallade proletariatets diktatur och (b) det Lenin kallade avantgardet och sedermera gav anställning i planmyndigheten Gosplan?

Vi vet alltså att PK-ismen, den ideologi som driver våra åtta riksdagspartier, bara är ett alias för kommunismen.

DET GODA SAMHÄLLET

I trettiofem år har jag med tilltagande konkretion förklarat att Sverige styrs av ett politikervälde som en gång i tiden gjort ett acceptabelt jobb men som sedan 90-talet levat på historisk övertid och numera är till aktiv skada för nationen.


View original post 471 more words

SVANTE FOLIN 1986: Intrighjärnan och det sociala apspelet

Svante Folin (1940 – 2016) sägs ha introducerat sociobiologin i Sverige. Upphovsmannen till sociobiologin var som bekant E. O. Wilson, en biolog som studerade myrors beteende. Sociobiologi är egentligen inget annat än tillämpningen av sedvanlig och etablerad evolutionär biologi på den mänskliga arten och framför allt på hennes beteende. På grund av att de etablerade … Continue reading SVANTE FOLIN 1986: Intrighjärnan och det sociala apspelet

GUNNAR SANDELIN: ”Ju större svin du är, desto mer rabatt får du.”

Gunnar Sandelin lyckas efter minst ett halvsekel av socialistiskt aktivistiska domar i svenska domstolar ännu uppröras över att svenska domstolar uttalar socialistiskt aktivistiska domar. Hur kan föreställningen om “om bara” vara så stark och livskraftig? Och hur kommer det sig att domstolarna i generation efter generation, i fall efter fall, trots ett i folket — trots ett i den i grunden socialistiska medelklass ur vilken domare rekryteras — utbrett och levande “om bara”, trots att man förmodligen till mans innerst inne mycket väl vet vad som är sant och riktigt, lyckas att med fullständig precision uttala uteslutande socialistiskt aktivistiska domar?

Är det inte halvbommens verkningssätt vi känner igen, där av rent evolutionshistoriskt genetiska orsaker den sociala sanningen alltid måste övertrumfa den sakliga sanningen? Är det inte så att även om begreppet politiskt korrekt är tämligen nytt det motsvarande fenomenet är evigt och har förekommit i alla samhällen och alla civilisationer i långa tider? Och att detta fenomen exakt motsvarar det som mest av allt kännetecknar halvbommen?

Vi kan alltså skåda tillbaka i vår historia och förvänta oss att i alla epoker och tider finna en politisk korrekthet som i strid med sunt förnuft och evig sanning har pådrivits och utövats av samhällets ledande skikt. Våra ledsagare kan vara en Kjellgren som på sjuttonhundratalet skrev om Dumbom och en Erasmus av Rotterdam som tvåhundra år tidigare skrev sin satir Till dumhetens lov. Vi kan se det självgoda och uppblåsta hovet hemma hos en Ludvig XVI och den lika pompösa och verklighetsblinda övre medelklass i England som beklagades av en Charles Dickens. Därvidlag skall vi notera, att ju senare i tiden, ju närmare den moderna tiden, desto skevare blir kritiken, desto mindre lyckas observatörerna fånga den sanna orsaken till det uppvisade beteendet.

Under adertonhundratalet bredde en liberalistisk hybris successivt ut sig och i stället för att genier som Dante, More, Erasmus och Kjellgren betraktade halvbommeriet från ovan fick vi nya halvbommar som Dickens som betraktade andra halvbommar från samma elevation, men över en djup ravin. Maktlösa halvbommar retade sig på sina likar vid makten. Så ter sig nu för mig de narrativ och förklaringsmodeller som drev fram och understödde den idealistiska indoktrineringen i vår ungdom, som lärdes ut som sanning i vår ungdoms skola och förstås fångades upp till perfektion av våra halvbommande skolkamrater.

Kan det vara så att själva klassresandet i sig, själva rekryteringen av begåvningsreserven ur de lägre klasserna i och med industrialiseringens genombrott, var det som förorsakade och skapade våra moderna ideologier? Kan man spekulera i att en liknande utbredning och nyrekrytering har legat bakom alla civilisationers och imperiers fall? Driver halvbommens psykologi historiens hjul?

DET GODA SAMHÄLLET

Häromdagen fick jag ett mejl med en dom i ett brottmål från en erfaren och beprövad kriminalkommissarie. Den dom som han skickade föll i Stockholms tingsrätt för någon vecka sedan. Det är inte något särskilt med domen, det är så här de brukar se ut. Den dömde har, efter mängdrabatt och villkorlig frigivning, kommit undan med knappt en tredjedel av den strafftid som skulle kunna utkrävas, om brottsbalken hade tillämpats på ett strängare sätt. 


View original post 705 more words

PATRIK ENGELLAU: Systemskifte med förhinder

Patrik Engellau apostroferar sitt livs magnum opus, som aldrig slutfördes eller infördes, ett kupongsystem för socialistisk sjukvård. Svagheten med systemet, som antagligen till en början skulle fungera ungefär som avsett, är att risken finns att patienten ytterligare låses in som socialistiskt objekt. Det kan förstås, med god vilja, omvänt leda till att patienten återfår en liten del av makten över sin egen kropp och sitt eget liv, men är i så fall bara ett första steg på vägen till hederlighet och civilisation, inte en slutlösning.

Mitt huvudintryck är att detta är en finavstämning av det socialistiska systemet, ungefär som Lenins Nya Ekonomiska Politik, att det är avsett att rädda socialismen snarare än att inleda och påskynda dess sammanbrott.

Vilken dynamik kan man förvänta sig om det föreslagna systemet införs? Kommer det att permanenta sjukvården som röstmagnet på patienternas bekostnad, eller kommer det att vara en aktivistisk aktion som startar patientens befrielse från det politiska systemets ok?

DET GODA SAMHÄLLET

Sedan åtminstone fem år tillbaka har sjukvårdens varit svenska folkets viktigaste fråga enligt Novus. Politikerna har varit fullt medvetna om detta och ändå inte lyckats något annat åt sjukvården än att följa sina instinkter och plocka fram ett antal miljarder kronor (av dina och mina pengar) för att strö över verksamheten. Det har inte fått några mätbara effekter.


View original post 738 more words

PATRIK ENGELLAU: ICOCOB:s regelverk

The International Council for the Conduct of the Bourgeoisie (ICOCOB) är ett FN-organ som utarbetar regelverk för Borgares beteende och, för att etablera praxisbildande prejudikat, uttalar sig om specifika fall till ledning för nationella domstolar. Följande utdrag ur regelverket gäller Borgares förhållande till Arbetare.

§ 1

Med Borgare menas i detta sammanhang varje Borgare såframt han inte är vänsterextremist, vänsterpublicist, medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiets verktsällande utskott, fackföreningsrepresentant eller av andra vägande skäl inte bör betraktas som en Borgare.

§ 2

Med Arbetare menas alla som inte är Borgare.

§ 3

Det är i varje situation möjligt att härleda alla problem, förtretligheter och motgångar som drabbat eller drabbar Arbetaren till gärning av eller uppfattning hos en eller flera Borgare i det förgångna eller i samtiden.

§ 4

Borgare är skyldiga att känna till detta regelverk och de följdregler som rimligen ligger i regelverkets förlängning även om dessa följdregler inte uttryckligen stipuleras. Detta gäller inte minst skattekoden.

§ 5

Mot bakgrund av att Borgare alltid föraktat och alltid kommer att förakta Arbetare och därvid givit Arbetaren föraktade namn skall dessa föraktade namn tidvis förnyas. Det skall till exempel inte heta knegare, plebs och karl utan i stället arbetstagare, arbetarklass respektive medarbetare.

§ 6

Förbjudna namn skall vara evigt förbjudna. Den som uttalar dem skall drabbas av ett förskräckligt öde, där utstötning ur den mänskliga gemenskapen bara är förnamnet. Goda människor ska skämmas och rysa när de hör förbjudna namn uttalas.

§ 7

Borgare ska, till följd av sin medfött hatiska attityd gentemot Arbetare, avhålla sig från att göra uttalanden om Arbetare, vars sanna situation Borgare ändå aldrig kan begripa sig på.

§ 8

Borgare skall med saktmod tåla Arbetarens betraktelser och, vid behov, förbannelser över Borgares skändligheter upp till tjugo släktled bakåt, enkannerligen med hänvisning till Ådalen ’31, dock att denna gräns kan överskridas om så är befogat.

§ 9

Föremål som Borgare stulit från Arbetarens förfäder skall omedelbart återlämnas till Arbetaren. Med Arbetaren jämställs i detta sammanhang den ordförande i Arbetarens landsorganisation som har att fördela eventuella rikedomar efter eget skön.

§ 10

Synen på Borgares skuld är en levande, dynamisk materia som utvecklas i takt med att nya exempel på Borgares nedrighet i historien och i samtiden upptäcks och dokumenteras. Borgare är skyldiga att noggrant följa forskningsläget.

§ 11

När Arbetaren blir särskilt upprörd över Borgares gemenhet kan han förkunna en Arbetets Dag och demonstrera på ett torg. Borgare har inte rätt att begränsa antalet eller på annat sätt kontrollera Arbetets Dagar exempelvis genom att motsätta sig att den 1 maj alltid skall vara en statlig Arbetets Dag eller att söndag döpes om till arbetetssönersdag. Arbetarens rätt att kalla till en Arbetets Dag, också kallad strejk och/eller demonstration, skall vara oförytterlig och helig.

§ 12

Alla relationer mellan Borgare och Arbetare skall betraktas i detta regelverks anda.

DET GODA SAMHÄLLET

Att världen är så ond som den är kan man verkligen inte skylla mig för eftersom jag har ett ständigt lika konstruktivt sinnelag. Knappt kommer jag på ett problem så vill jag lösa det. Fort går det också, ritsch, ratsch, även om det förekommer att mina fiender, som nästan uteslutande är män, gör vad de kan för att sticka käppar in mina ständigt lika konstruktiva hjul.


View original post 579 more words