RICHARD SÖRMAN: Allas lika mänskliga värde

Kopia av DGS för FRI kommentering.

DET GODA SAMHÄLLET

“Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”. Så står det i vår svenska grundlag. Men vad betyder egentligen det här med alla människors lika värde? Många har kritiserat begreppet och vissa tycker att det inte betyder någonting. Men kanske ska det bara förstås som att vi genom vår mänsklighet är värda att stå lika inför lagen. Problemet är snarare att begreppet kan tolkas som att likheten också gäller vad vi gör med vår likvärdiga mänsklighet:

View original post 1,353 more words

22 thoughts on “RICHARD SÖRMAN: Allas lika mänskliga värde

 1. Under Bitte Assarmo, refuserad som väntat:

  Aha! Det är de där fina läkarna som kom invällande från Syrien 2015 som visar sig vara svennehatande rasister, alla tusen och en (och tio) från en fjärran Orient!

  Vad säger de stolta importörerna nu? Är inte detta en utvisningsgrund?

  Like

 2. Också under Bitte Assarmo:

  Listan på de femtioelva plus niohundrafemtio läkarna är ju mycket praktisk att ha till hands när man väljer läkare. Att den är sorterad efter förnamn och inte efternamn visar väl på den intellektuella kvaliteten hos dem som har sammanställt den.

  Men tittar man efter ser man att endast en liten bråkdel av de bråkiga “läkarna” verkligen är läkare. Nästan alla är läkarstudenter eller AT-läkare. Alla dessa borde förstås omedelbart entledigas från utbildningen och förvägras licens.

  Like

 3. Refuserad — inte ens komplimanger och beröm accepteras längre! [Var länge i Limbo]

  Tack för en utmärkt utredning av den lilla enkla faktum att “värde” och “diskriminering” betecknar precis samma sak. Den som säger att alla har samma värde säger att ingen får diskrimineras. Vi får enligt detta synsätt inte behandla våra egna barn annorlunda än någon annans och vi får inte välja vår kärlekspartner, inte känna kärlek alls. Så var det också i de tidiga socialistiska kommunerna. Man tilldelades sexualpartner alltefter kommunens behov och barnen fördes samman föräldralösa i barnhem.

  Värdelöshet förefaller mig helt värdelöst.

  Like

 4. “därför ska också alla människor vara lika inför lagen.”

  Här tager du dubbelt miste. För det första följer ingenting sådant av den gjorda utredningen. För det andra förefaller du ha missförstått begreppet eller principen likhet inför lagen.

  Likhet inför lagen betyder att samma lagar gäller för alla. Eftersom alla är olika, blir utslaget olika. Till exempel fälls mördare för mord, medan icke-mördare inte fälls för mord. Lagen är lika, utfallet olika.

  Den motsatta principen, det att utfallet av lagens tillämpning är likadan, kräver, eftersom alla är olika, att lagen tillämpas på olika sätt för olika personer. En mördare får inget riktigt straff, anses inte vara ansvarig, medan en helt oskydlig person på grund av ytliga likheter med någon mördare (helst en historisk mördare från tiden innan mördare slapp undan straff på grund av bristande personligt ansvar) betraktas som lika ond eller ännu ondare än en mördare. Detta är principen om allas lika värde, men det är motsatsen till principen om likhet inför lagen. Det är olikhet inför lagen.

  Like

 5. “den politiska vänstern måste lära sig att tänka icke-utopistiskt.” Detta är ett oxymoron. Den som tänker icke-utopiskt är per definition icke-vänster. Det finns inget som helst innehåll i begreppet “vänster” som inte också är utopiskt. Man får intrycket att något slags likhetslära här har tillämpats även på politiska indelningar!?

  Like

 6. Vad har (den omänskliga?) devisen “Alla människors lika värde” (” för alla”), för – syfte – , egentligen?

  Eller vilket är – målet – med förklaringen, eller deklareringen om – Allas lika värde- , (för alla) ?

  Det mest “människovänliga” och det mest naturliga, för alla människor, är ju egentligen kanske, att deklarera att “Alla människor har för alla människor ett – olika värde – “?

  Detta eftersom det är den verklighet som alla människor dagligdags praktiserar runt hela jordklotets alla olika folkstammar, folk, språkstammar och olika ideologiska och religiösa, samt olika kulturella grupperingar?

  Alltså såväl politiska grupperingar i olika partier, med sina olika partibeteckningar, för att just kunna – bevara sig själva såsom sig själva – , såväl som olika kulturella och ideologiska grupperingar?

  En partisammanslutning som inte – värnar om partiets identitet – , vad gäller dess ideal, inriktning, partiprogram osv., skulle ju kanske ganska snart kunna upplösas till ett – ingenting – , om det började att beteckna alla – andra partibeteckningar – , som varande – lika värda – , som den egna partibeteckningen?

  Vad skulle då vara – vitsen – med just den egna partigrupperingens – existens – , eller – liv – ?

  Alla lagligt sanktionerade och skyddade minoritetsgrupperingar i Sverige, skulle likaså ganska snart kunna riskera att – upplösas till ett ingenting – , om dessa inte praktiserade – urskiljning, diskriminering och särskiljning, kring ett – olika värde – angående vilka människor som är – tillhöriga den egna grupperingen – , respektive vilka som – inte är tillhöriga den egna grupperingen, och vilka som därmed kan tillföra ett – värde – för just respektive grupperings egna överlevnad? Att då tillämpa en urskiljning mellan vilka människor som inte kan tillföra – ett värde – , för just detta mål, detta syfte och denna mening, att alltså – bevara – sig själva såsom – sig själva – synes då vara en nödvändighet?

  Men, OM, ett globaliserat näringsliv och OM globalistiska intressen inom ALLA näringslivspolitiska områden; t ex en global massmedieindustri, en global livsmedelsindustri, en global musik-och underhållningsindustri, en global filmindustri, en global läkemedelsindustri, en global teknikindustri, elektronikindustri, dataindustri, samt en mångetnisk och mångkulturell verklighet alltmer är överordnad – nationella nationer – , och länder, och deras – profilerade profiler – , så kan då devisen – “Allas lika värde” ( “för alla”), då just tjäna ett syfte att just försöka att förvandla – alla – till – inga särskilda – , och därmed till – inga – möjligheter till beskyddande eller bevarande av olika kulturella, etniska och nationella – profileringar – .

  Tråkigt nog.

  Världens folk måste då alla – självutplåna sig själva – , (och sina egna säregenheter, profiler, eller kulturella ideal osv.,), för att därmed leva upp till devisens ideal och funktion, där – “Allas lika värde” (för alla), går emot olika folks, kulturers och olika grupperingars inneboende viljor till just – självbevarande – , genom urskiljning, särskiljning och diskriminering av just – vilka som hör till – , respektive kring – vilka som inte hör till – , just – vår egen – (dvs., alla människors särskiljande – vår egna – ), specifika gruppering eller folkgruppering, språkgruppering, kulturgruppering, osv. et cetera.

  Alla världens olika folk blir då med nödvändighet – självutplånande – till sin – särskiljande – olikhet – , vilket i en förlängning är både tråkigt och olyckligt, för just alla?

  Förmodligen.

  Like

 7. Under Sörman (allt mer trist att kommentera på DGS, det går inte att utröna om det ens finns styrfart):

  The man with no name vid 30 mars, 2021 kl. 08:58
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag har kommit att se så mycket av vad de som är fin-kritiska mot samhällsutvecklingen som en slags inbillat ”låt oss mötas på halva vägen”-argumentation. Det jag menar är att man accepterar vänsterns initiativ och problemformulering, till exempel: hur många artiklar har skrivits om detta ”allas lika värde”, eller, hur många har skrivits om att CO2 nog är lite farligt (men inte så mycket som miljöhysteriker påstår). Först kan man ju fråga: går det bra så långt? Lyssnar någon utöver de redan skeptiska? Svaret är väl i huvudsak nej, undrar varför? För mig är det vänstern sysslar med en ständig attack, örfil på örfil, och vad gör vi? Vi tar vänsterns rätt att dela ut örfilar som given och ber dem om att slå lite lösare. Eller se det så här, har ni försökt uppfostra en stor vakthund? När denna hund utmanar vad gör den? Den morrar, bits och skäller. Finns det något mitten här som hunden bryr sig om? Vi bestämmer hälften/hälften över soffan? Svaret är nej, antingen bestämmer du, eller hunden.
  Så jag uppfattar nästan hela DGS som ett försvar mot en örfil med ett halvt, ”snälla lyssna”. Halvvägsargument mot CO2-lögner och mot politiker som om bara de såg ljuset så blir allt bra. När skall DGS acceptera hur det förhåller sig, att detta inte är en dialog. Gudarna skall veta att vänstern förstår det.

  Like

 8. Under Bitte:

  The man with no name vid 30 mars, 2021 kl. 09:52
  Din kommentar inväntar granskning.
  Gå till akuten i valfri storstad för en fältstudie (när slutade journalister att lämna kontoret?). Över hälften, kanske 75% är invandrare. Varenda gång är någon invandrare (vi vet också vilken sort) arg och aggressiv, inte sällan skriks och inte sällan fungerar det.
  Sätt er i de väntrum där man sitter för verkligt dyr vård, MRI eller njurprov eller liknande, så är 75% invandrare, inte få verkar komma direkt från utlandet.
  Är man inte för massutvisningar vill man ha det så.

  Like

 9. Under Bitte (under Patrik minns jag knappt om jag skrev nåt):

  The man with no name vid 30 mars, 2021 kl. 10:03
  Din kommentar inväntar granskning.
  Jag följer ju inte media men jag måste erkänna att en ny fas inträtt, jag förmår inte ens läsa DGS redogörelser för vad som står i media heller. Man vet ju efter en mening allt, så förutom att man blir fysiskt negativt påverkad av alla dessa trojanska hästar vårt styre rullar in så är det ju alltid samma berättelse. Så man kan kommentera efter en mening. Jag väntar som man väntar på Godot på nästa steg.

  Liked by 1 person

 10. Under Patrik Engellau:

  Det du bortser från, förefaller det mig, är att PK-ismen aldrig är avsedd att realistiskt tillämpas i praktiken i den bemärkelsen att dess följder (a) aldrig övervägs och (b) när de uppstår tillskrivs någonting annat. Det som eftersträvas är idealistisk tillämpning, som per definition inte har några negativa konsekvenser. Därför är det omöjligt för idealisten att förstå att man kan opponera sig mot den och dess förslag.

  Idealismen som sådan kräver, delmoment (a) ovan, att följderna av den förda politiken aldrig övervägs, ty detta skulle ju sätta realiteter FÖRE idealen, det skulle omintetgöra idealismen som sådan.

  Att följder tillskrivs rätt åtgärder följer för oss som tror på en (ovetbar) sanning bortom sinnevärlden med viss självklarhet. Men materialister är av den motsatta uppfattningen. För en materialist finns ingenting bortom sinnevärlden och därmed finns ingen (ens ovetbar) sanning och därmed ingen säker kausalitet. Kausaliteten kan inte härledas ur tron på sanningen, utan måste härledas ur idealismen, ur de ideal man tycker är de mest högtstående. På detta sätt kan materialisten smyga in den etablerade vetenskapen bakvägen, genom att idealisera den, men han kan aldrig ur sin materialism skapa vetenskap.

  Den kausalitet gäller, som uppfyller idealen. Alltså är för materialisten aldrig de följder som enligt icke-materialisten, vetenskapsmannen, den kristne, tillskrivbara de åtgärder som idealismen har föreskrivit, delmoment (b) ovan.

  Och man kan inte rädda sig undan materialismens sammanbrott genom cynisk pragmatism! Alla former av materialism måste underordna sig något slags idealism. Även cynisk pragmatism som vi känner från efterkrigstidens höger, den som byter namn på sig till Moderata samlingspartiet eller den som i det Republikanska partiet samarbetar med Demokraterna för att bekämpa kristna/icke-materialister i de egna leden. Utan en idealism att i ty sig till i avsaknad av en sann Gudstro är den cyniskt pragmatiske materialisten förlorad. Vi kallar personer som är fångade av detta fenomen “nyttiga idioter”.

  Liked by 2 people

 11. Det är så jag känner, mer av samma överallt. Jag får reda på div fragment långt efter, i andra hand, totalt ointressant oavsett. Media producerar mental smuts, och är inte välkommen, ej heller snabba klipp och vidrig reklam. Att slippa allt detta är ren njutning och lyx.

  Like

 12. Härliga tider strålande tider,idag är du på tårna och riktigt konkret.
  Gör följande tankeexperiment: utfråga anonymt den etniskt svenska läkarkåren om kompetensen hos de invandrade läkarkåren från exempelvis MENA och dess barn som nu läser medicin. Gissa utfallet.
  Men ett sådant tankeexperiment är så politiskt inkorrekt att vänstern skulle sätta morgon kaffet i vrångstrupen om de hade fått ta del.
  Jag måste dock lindra det hela med referens till Gausskurvan. Några duktiga och kompetenta finns ju. Har träffat några duktiga iranier.
  Några svenska PK-idioter har tydligen motionerat för att sänka kravet för invandrare för att få legitimation. Med detta görs väl redan i lönndom.
  Men för 50 sedan eller så kom många riktiga erfarna och duktiga läkare från Polen, Rumänien och Bulgarien. Kultiverade dessutom. Samarbetade med flera.
  En sak lärde jag mig tidigt. Nämligen att när gamla svenska människor går till doktorn så är det en stor sak för dem, även ett enkelt besök på vårdcentralen (vilket löjligt ord), och då vill de helst träffa en äldre svensk läkare men det när jag var ung gick ju det även bra med lite yngre varianter med kompetens och en klar och tydlig svenska.
  Äldre svenska patienter har alltid legat mig varmt om hjärtat. Många har har svårt att ta för sig till skillnad från invandrare.
  Vi kan inte och får inte säga att vi svenskar är rasister men det är inte inkorrekt att säga att vi kan hysa idiosynkrasi mot invandrare, speciellt efter millennieskiftet. Rätta mig om jag har fel.

  Like

  • Det är ett kategorifel att göra någon som helst koppling mellan å ena sidan persiska, polska, rumänska och bulgariska läkare och å andra sidan somaliska, arabiska eller nigerianska. Kategorin “utlänning” är här helt och hållet oanvändbar, meningslös.

   Like

   • Jag tror inte att du har förstått andemeningen i min kommentar. Den gäller läkarkompetens, svensk eller utlänning egalt.
    Du gick ju ovan mycket hårt åt de här som 1010 som du frågar vad har de här att göra och att de bör skickas.
    Du är ju teoretiker och har inte den minsta susning vad som händer och sker och hur man tänker som gräsrotsarbetare inom sjukvården. Trots din höga intelligens och bildning (sic!).

    “Aha! Det är de där fina läkarna som kom invällande från Syrien 2015 som visar sig vara svennehatande rasister, alla tusen och en (och tio) från en fjärran Orient!

    Vad säger de stolta importörerna nu? Är inte detta en utvisningsgrund?”

    Like

    • Saken är ju den att jag också är praktiker. Jag är mer praktisk och skicklig med händerna än de flesta som har det som yrke, present company excepted.

     Att du sedan verkar taga påståendena om kompetensregn at face value är närmast en lustifikation.

     Min kommentar gällde de avsevärda men systematiska skillnader som råder mellan olika grupper av utlänningar. Länder som är kristna eller en gång haft en högkultur, som Persien, kan inte jämföras med uländer och den islamiska världen. Men jag upprepar mig. Inte heller enstaka undantag, statistska utliggare, kan ändra på den bilden.

     Like

     • Nej, du har väl rätt där, enstaka solar lyser inte upp hela universum.
      Fredrik, I just got a little lust to tease you as a theoretical person.
      Jag är helt övertygad om att du är duktig med dina händer både i stort som i smått.
      Civilingenjörer är det som regel, tillika kirurger. Eftersom jag är både och är jag dubbelt händig. Tvåhändig så att säga. Tyvärr är jag inte riktigt bi-dexter, det hade underlättat vid pianospel.
      Jag är helt övertygad (sant) att du hade blivit en skicklig neurokirurg. Frågan är hur lätt du hade varit att samarbeta med dig..ha….ha…men det hade nog gått bra.
      Tänkte du aldrig på att bli kirurg? Men man blir ju inte rik på det. Du tjänar förmodligen mycket mer på det du gör nu.Skall man tjäna stålar som läkare skall man bli plastikkirurg. Inte bara för att det är glädjerikt att hålla på med kosmetisk kirurgi utan de gör ett fantastisk jobb inom den allmänna vården. Brännskador, missbildade barn som de kan göra från att vara groteska till att bli alldeles nästan (tautologi?) normala. Vilken glädje.
      Jag ångrar nu att jag inte valde plastikkirurgi men jag var ju ingenjör så jag skulle ju hålla på med elektriska signaler i hjärnan och var under mina heydays mycket gångbar internationellt. Jag gjorde bland annat världens första bilaterala implantation av elektroder i nucleus subthalamicus i hjärnan på en parkinsonpatient. Lysande resultat men jag och min neurolog presenterade inte detta som ett case report utan började med en serie och då kom en fransk neurokirurg förbi men no hard feelings, han var duktig och hade franska staten bakom sig. Fransmännen stöder forskning på ett mycket mer långsiktigt sätt än vad vi gör.
      Den där med 10 ppm var fin, ungefär som silvervatten.

      Like

      • Ja, vänstern är bättre än hos de flesta, det stämmer. Historien är att jag läste extra biologi på teknisk linje för att få kompetens att söka till läkarlinjen, men gav upp den tanken när jag mådde illa av en film om njurens funktion. Hade väl ändå inte kommit in, eftersom jag på grund av min kristna uppriktighet inte fick alla femmor jag hade förtjänt på gymnasiet. Mitt snitt blev 4.8, det räckte för Elektro på KTH. Min bästa vän ledde mig in på det elektriska, men han valde själv kemi. Jag hade utan hans påverkan valt arkitektur.

       Like

        • Nej, jag tror att det blev rätt. Teoretisk elektroteknik kräver en enorm hängivelse för att man skall förstå den. All matematik kräver övning. Men estetik, metodik, språk och humaniora har jag lätt kunnat suga upp på fritiden. Det omvända hade aldrig fungerat. Jag är för en extremt utvidgad kursplan i naturvetenskap och matematik på alla stadier och alla linjer och program i skolan och på universitetet. Den som inte klarar det skall inte heller betraktas som högutbildad, helt oavsett eventuella fäsörförmågor i humaniora.

         Like

 13. Till C: Är det inte din egen startup du talar om, Taxation Investments Inc.? Ett slags arbitrage, man läser vad som står i de socialistiska planerna och policyerna vart skattepengarna skall gå, och så erbjuder man det. Ett dotterbolag erbjuder rent av konsulttjänster för att skriva planerna, MacTaxey Hållb-AB.

  Liked by 1 person

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.