Flock: immunitet och mentalitet

(Denna artikel skrevs 17/3/20 och erbjöds Det Goda Samhället som gästbidrag. Den refuserades med motivationen att den var för svår att förstå och antagligen för att den var för elak mot överheten; redaktören missförstod den tvivelsutan. Döm själv och rapportera med en kommentar nedan! Jag har gjort vissa smärre förtydliganden delvis baserade på redaktörens invändningar, som jag tyvärr inte hade tid för när ämnet ännu var aktuellt.

Analysen förefaller mig nu när det hela är förbi att ha varit korrekt: Tanken att medvetet smitta ned hela befolkningen med en okänd smitta för att själv kunna smita undan är vidrig och ondsint, och något annat motiv för den i Sverige förda politiken har under dessa tre månader inte kommit fram.

Det faktum, som var okänt i mars, att man från flera myndigheters och institutioners sida i Sverige arbetat aktivt för att mörda gamla och sjuka människor genom att förvägra äldre tillträde till sjukhus och tillgång till syrgasbehandling och annan sjukvård samtidigt som man förvärrat deras sjukdom genom att ge dem andningshämmande morfin, bara understryker den politiska och mediala klassens ondska. Särskilt störande i detta sammanhang är fallet med justitiemordet på en barnläkare, som blev torterad och fick sitt liv förstört på grund av falska anklagelser om att ha agerat på precis det sätt – med palliativ morfinbehandling av döende patient – som när det gäller Wuhanviruset har blivit officiell politik. Men den lilla men avsevärda skillnaden att de gamla som sövdes ned på Sveriges ålderdomshem inte alls var döende, utan i stället kallblodigt mördades.)

De senaste veckorna har vi ofta hört talas om flockimmunitet och hur en sådan
kan skydda befolkningen i ett land från smittsamma sjukdomar. I åtminstone
Sverige och England har myndigheters agerande delvis styrts av en tanke att
flockimmunitet skulle vara det bästa skyddet mot det nya Wuhan- eller
Coronaviruset från Kina. Eftersom dessa förmodanden har kommit från högt
uppsatta personer inom vetenskap och förvaltning tillmättes de till en början
en viss trovärdighet.

Vad är flockimmunitet? Det är den enkla princip som säger, att när många individer i en befolkning är immuna mot en viss smittsam sjukdom, så breder sig denna sjukdom ut långsammare, eftersom många möten mellan människor, som alla är möjliga smittotillfällen, inte leder till smitta när den ena parten är immun.

Hur hade man i Sverige och England tänkt sig att skydda befolkningen mot Wuhanviruset genom flockimmunitet? Tanken var, att om hela befolkningen smittas och de flesta överlever med immunitet, så kommer det därefter att vara svårt för viruset att breda ut sig ytterligare. Det enda man från myndigheternas sida skulle behöva göra vore att något bromsa utbredningen av smittan så att intensivbehandlingsstationerna inte överlastas allt för mycket. Man tänkte sig att omforma en kort och hög kurva över antalet sjukdomsfall till en lång och låg utan att intressera sig speciellt mycket för hur många som sammanlagt drabbas av sjukdomen. Joscha Bach beskriverdenna utmärkta artikel i detalj varför detta handlingssätt inte skulle fungera rent praktiskt. Epidemiförloppet skulle behöva spridas ut över årtionden. Hela denna tid skulle samtliga intensivvårdsstationer vara fullbelagda bara med svåra Wuhanvirusfall.

Men var det bara ett räknefel som låg bakom att man i just Sverige och England intresserade sig för ett cyniskt scenario där alla invånare skulle bli sjuka av den förmenta orsaken att de därigenom skulle slippa att bli sjuka? Ligger inte här djupare tankefel och framför allt moraliska och politiska tillkortakommanden dolda? Joschua Bach har ränt iväg efter en så kallad red herring. För felet ligger i tanken på flockimmunitet som sådant. Talet om dämpning och tillplattning av kurvor är en avledande manöver.

Låt oss till att börja med fråga oss: Cui bono? Vem gynnas? Om nästan alla blir sjuka, så har ju nästan ingen blivit skyddad. För den stora massan blir det direkta resultatet precis detsamma: man hade en svår sjukdom och återhämtade sig. (Vi kan här antaga att inga bestående men uppstår.) Det indirekta resultatet är en marginell försämring: man drabbas under lång tid, kanske i årtionden, av åtgärder som skall göra smittan långsammare och av att alla intensivvårdsplatser är upptagna med att beta av de svåra fallen. Det finns två grupper som kan gynnas: För det första personer, som drabbas av komplikationer men som överlever en behandling på en intensivvårdsstation. För det andra de personer som aldrig får smittan och som efter det att folket har genomlidit hela pandemin kommer i åtnjutande av den flockimmunitet, som från början användes som motivation för handlingssättet. Det är de personer som under förloppet bäst har skyddat sig mot smittan – av ren tur eller i direkt motsättning till den förda politiken. Man frågar sig vem detta skulle kunna tänkas vara? Misstanken infinner sig snabbt, att vår styrande elit har föreställt sig en politik, nämligen flockimmunitet med förment lindring och bromsning (mitigation), för den stora massan, och en annan, officiellt avfärdad, politik, nämligen indämning (containment), personligt skydd mot att alls smittas, för sig själva, så att de när smittan har avklingat tryggt kan röra sig fritt och ohämmat. Ungefär som politikerna ser till att höja sin egen skyddsnivå, och det sker inte bara i Sverige, mot det terrorhot som muslimsk massinvandring utgör samtidigt som de aktivt och skyddslöst utsätter befolkningen för detta hot.

Vi börjar nu se de sedvanliga lögnernas och det sedvanliga hyckleriets avskyvärda profiler avteckna sig i vår undersökning. Man genomför avsiktligt ett program som av spelteoretisk nödvändighet leder till att de som lojalt åtföljer programmet drabbast hårdare, medan de som i hemlighet i stället vidtager alternativa åtgärder, som officiellt har avfärdats som olämpliga, kommer undan helskinnade. Man exploaterar från officiellt håll det totalitarismens gift som under årtionden har spritts i det allmänna medvetandet, som får befolkningen att underordna sig ett allmänt bästa som i den formen inte alls finns i stället för att självständigt se till sitt eget bästa. För hur kan det för individen eller familjen vara en fördel att ådra sig en svår sjukdom? Hur kan det vara fördelaktigt att inte göra allt man kan för att inte smittas? Endast i ett totalitärt tankesätt, där staten är allsmäktig och individen bara är en kugge i ett maskineri, en schackbonde som kan offras i en större strategi, ett instrument eller verktyg för uppnåendet av ett högre ändamål, kan man ens föreställa sig att maximal smittutbredning kan vara något eftersträvansvärt.

Om vi nu återvänder till den första gruppen som skulle gynnas av lindrings- och bromsningspolitiken, nämligen de patienter som skulle överleva en behandling av Covid-19 på intensivvårdsstation, så skulle många av dessa i det alternativa scenariot med indämning och personligt skydd mot sjukdomen aldrig ens bli sjuka. Det är alltså inte alls sant att hela denna grupp skulle gynnas av lindrings- och bromsningspolitiken. Det är i praktiken bara de spelteoretiska rävarna som gynnas, de som tänker självständigt och agerar i eget intresse. Och av denna grupp är det endast de ledande politikerna och opinionsbildarna som har den praktiska möjligheten att samtidigt aktivt lura flocken att offra sin hälsa för att bygga upp en immunitet som inte flocken själv kan draga nytta av, utan bara de som agerar i strid med rekommendationerna.

Vi kan illustrera illusionen om flockimmunisering ur ett annat perspektiv med en bild från Wikimedia:

1024px-herd_immunity.svg_
Illustration av Tkarcher. Eget arbete. Licens: CC BY-SA 4.0.

På bilden ovan beskrivs grafiskt tre scenarier för smittspridning i en grupp människor. Bortse från det vilseledande språkbruket med ordet ”blir” (”gets”) och betrakta i stället bilderna korrekt som tre åtskilda och av varandra oberoende scenarier. Den högra delbilden upptill är ju inte alls lik den vänstra delbilden i mitten och så vidare. Det är tre helt olika scenarier utan sammanhang sinsemellan som presenteras. Men det är precis antagandet att detta är fallet, att de åtskilda scenarierna hänger samman, som flockimmunitetspolitiken bygger på! Argumentationen bygger på en eskatologism, en baklängeshistoria: Med utgångspunkt i hur tryggt och trevligt det ser ut i det tredje scenariot, tänker man sig att pilarna pekar nedåt i den vänstra spalten från rad ett till rad två och vidare till rad tre och leder till det önskade idealtillståndet, som om folk plötsligt blev immuna utan att dessförinnan ha drabbats av sjukdomen med allvarlig risk för liv och hälsa. Pilarna åt höger är för otäcka. Vi vill helst inte ens tänka på smitta och sjukdom. Men dessa eskatologiska och eskapistiska spekulationer och drömmerier måste vi förmå oss att bortse ifrån! Det scenario som illustrerar vår aktuella situation är det översta. Vi står oskyddade inför en fruktansvärd smitta.

(Tillägg 21/6/20: Vi vet nu, efter det att smittan nu har dragit förbi, att smittan inte alls var så fruktansvärd som den mycket väl hade kunnat vara. Vi befann oss i scenario tre hela tiden: Såväl smittsamheten som sjukdomsförloppet var mycket mildare än man i mitten av mars ännu fruktade. Möjligtvis var många av oss dessutom redan immuna på ett eller annat sätt mot smittan. Detta innebär förstås inte att de cyniska planerna att besmitta hela befolkningar med ett okänt virus blir mindre avskyvärda och ondsinta. Politiken baserades på att vi befann oss i scenario ett.)

Man kan invända att det nog finns en väg från scenario ett till scenario tre. Ja, men då måste vi beakta dels tidsperspektivet, precis som beskrivet i den länkade artikeln ovan, dels kontingentperspektivet, illusionen att det är samma personer. Det är det inte. Bara de av de röda gubbarna i det första scenariot som överlever sjukdomen och bygger upp immunitet mot den blir nämligen de gula gubbarna i det andra. Resten är döda. I bilden saknas svarta gubbar som visar döden. Vilka är då de röda och blå gubbarna i det andra scenariot? Jo de är, utöver de blå gubbarna från det första – se ovan om spelteoretiska rävar – nytillskott till populationen, alltså en yngre generation eller nya immigranter. Flockimmunitetspolitiken bygger på att Covid-19 skall byggas upp till att bli en barnsjukdom som alla barn måste genomlida och/eller avlida av. Kanske hoppas man att ett vaccin förr eller senare kan framställas och alla barn i stället genomlida ytterligare en vaccinering. Kanske alla barn utom den numera ärftliga politiska och mediala elitens barn?

En sista detalj. Det kan i och för sig mycket väl vara så att det i praktiken inte går att skydda sig mot detta virus. Det kan vara så långlivat och så smittsamt att ingen kommer undan ens med ett strängt indämningsbeteende. Men det omkullkastar grundvalarna inte bara för indämningspolitiken, utan även för flockimmunitetspolitiken, ty det betyder samtidigt att flockimmunitet inte heller kan uppbyggas – ens på lång sikt.

6 thoughts on “Flock: immunitet och mentalitet

 1. Det jag ser är att Media fortfarande satsar på en bild av corona där två faktorer skulle vara väsentliga över allt annat, nämligen antalet smittade och antalet döda överallt i världen. Dessa statistiska siffror sätts ibland i förhållande till varandra, ibland inte. Någon gång talas om överdödlighet, men som Löfven tydligen yttrat sig i den frågan är överdödligheten normal i vissa fall. Ibland har det varit sensationsrubriker att något land har flest döda numerärt, särskilt om det är USA. Det finns inget djupare sammanhang bakom denna genomgående mediabild, och inget är väl avsett. Tvärtom. Nu tillslut börjar dock det hela tiden tillgängliga faktum stiga till ytan att det finns identifierbara riskgrupper, som borde prioriterats i proportion till risken. Och andra åtgärder borde ha motiverats på något vis med uppfattningar om resultat. Detta om flockimmunitet är som Östman visar heller inte genomtänkt. Ojsan, vi ser inte dom döda, det tänkte vi inte på. Som tur var blev praktiken inte så ödesdiger därvidlag som den kunnat bli.

  Like

 2. Flockimmunitet eller inte? That’s the question, eh? Ingen vet ännu var/hur detta drama kommer att sluta. ‘Förhoppningar’ om ett (obs!) fungerande vaccin ter sig mer/mindre i pari med illusionen, att människan ska kunna reglera/styra klimatet – rent bedrägeri. Världen har HIV/AIDS sedan 35+ år, vaccin? Nope. Ebola samma sak. Och då har det satsats/forskats i ohemula volymer resurser/manpower över åren. Om bakomliggande orsaker/motiv kan endast (ännu) spekuleras men EN sak är oomkullrunkeligt klar och det är FLOCKIDIOTI vars utveckling inleddes med en viss herr O Palmes inträde i de översta etagen i svensk s.k. politik och som fram till idag förfinats och slipats till på det mest djävulusiska sätt med enda syftet att behålla makten över populasen. Lysande exempel härpå är den numera internationellt uppmärksammade intervjun med (den s.k.) ‘utrikesministern’ i DW.

  Efter tsunamin ställdes frågan ‘hur många gånger kan Sverige förlora oskulden?’ Covid-19 hanteringen har adderat ytterligare en sådan gång…
  Arma Land !
  Mvh/TJ

  Liked by 1 person

  • Det var ingen vidare artikel, Olle. Här ett citat som exempel på det:

   “The book completely left out the option that almost the entire world embraced in March: destroy businesses, force everyone to hide in their homes, and make sure that no one gets close to anyone else. […]
   Here is the passage:
   ‘For most viruses that attack humans, your only defenses are prevention and your own immune systems.'”

   (Inre citationstecken och kursiveringar mina.)

   Artikeln motsäger precis den passage ur en bok som den påstår sig använda som belägg. Artikeln menar att endast immunitet och vaccination kan hjälpa mot virus, precis den dumhet som min artikel argumenterar emot.

   1. Hur hanterade vi Ebola? Med immunitet eller med vaccin? (Hjälp på vägen: det var ingetdera.)
   2. Varför slutade vi vaccinera mot smittkoppor? För att vi hade ett annat slags immunitet eller för att viruset ansågs vara inspärrat i biologiska laboratorier?

   Återkom gärna med pricksäkra argument mot min artikel!

   Liked by 1 person

 3. Att smittsamheten inte är exceptionell har stått klart för mig rätt längre. Men också att den potentiella effekten av smittan när man väl smittats, i synnerhet i högre ålder, är skrämmande. Även det har gått att förutse under längre tid. För att bli lite personlig, så planerade jag en resa till Grekland med min fru och en god vän 4 – 14 mars (Aten/Peloponnesos). Flygbiljetten bokades och betalades i januari, hotellen samtidigt. Två veckor före avfärden började jag att fundera på att ställa in resan. En vecka innan avbokade vi hotellen och betalade det som krävdes, flygbiljetterna fick förfalla. Allt detta i februari, vid en tidpunkt där – om jag kommer ihåg – inte ett enda dödsfall registrerats i Sverige. Vad var anledningen till min försiktighet i god tid? Det var rapporterna om i media hur sjukdomen höll på att utveckla sig i Kina, Korea, Japan och även hade nått norra Italien. Att vid denna tidpunkt inse att det fanns stor risk för liknande utveckling i Sverige/Norden/Centraleuropa kräver inga specialkunskaper. Utifrån detta kan man fråga sig vad hindrade Tegnell & Co. att komma till denna slutsats. Nog en blandning av det du misstänker och av ”det rör inte mig”. Att man inte ska begära den sortens tankeverksamhet hos Löfven med anhang är uppenbart. Häromdagen försvarade sig Tegnell med att det finns länder som är värre (vad gäller dödsfall per invånare) än Sverige. Om inte detta är ett erkännande av totalt misslyckande, så vet inte jag.

  Ditt tillägg av den 21/6 är en sanning med modifikation. De allvarliga effekterna drabbar visserligen för det mesta personer i pensionsåldern, men ingen går säker. Någon bestående flockimmunitet finns inte. Dessutom ändrar detta virus lätt karaktär på grund av dålig precision vid RNA-kopieringen. I princip kan en sådan ändring föra med sig positiva eller negativa effekter.

  Liked by 3 people

 4. Jag är inte förvånad att du inte fick in denna helt korrekta beskrivning i DGS av coronafallet och synen på att flockimmunitet var den enda vägen. Vi har ju så gott som facit idag. En skrämmande låg andel har antikroppar efter genomgången sjukdom. Vad kan detta bero på ? Kroppen verkar ju inte svara på detta agens/virus? på sedvanligt sätt… Testerna som används verkar vara av alltför låg kvalite´ Min egen son blev sjuk i 3 veckor har ingen immunitet och har talat med andra som har liknande erfarenhet och dessutom där 2 i familjen insjuknat samtidigt är den ena positiv den andra negativ. Är det människorna eller är det testerna som skall ifrågasättas? Vi kan nog klart räkna med att BIG Farma har en stor del med i detta grymma spel. Man borde gräva och avslöja mer om vad som döljer sig bakom allt detta. Vilka är ambitionerna i den förda politiken..Kina, USA (Fauci/Wuhan), England, Sverige som skall offras…..Inte är det för “Svenskarnas” bästa i alla fall… MVH

  Liked by 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.