Ett program för rättsstatlighet och rättvisa

Programmet för rättsstatlighet och rättvisa är det långsiktigaste av de tre program som Ett bra parti vill starta under mandatperioden och kommer kanske att behöva vara verksamt under längre tid än de andra. Sveriges rättsstatliga institutioner befinner sig i ett filosofiskt och politiskt mycket svagt tillstånd. De rättsvårdande myndigheterna utgör inte som i många andra högt utvecklade länder en fristående statsmakt, utan är i allt väsentligt underordnad den politiska makten. Vidare baseras svensk juridisk tillämpning på den s.k. rättspositivismen, som inte är mycket mer än en mycket tunn slöja över denna politiska underordning. Rättsövergrepp, orättvisor och svårigheter att bedriva en politik som avviker från den under mycket lång tid rådande socialismen är följden.

Programmet för rättsstatlighet och rättvisa har till uppgift att stärka såväl demokratins funktionssätt som individens rättssäkerhet genom att överallt hävda de två rättsstatliga huvudprinciperna:

  • Likhet inför lagen
  • Likhet under lagen

Inte minst måste det bli så att även politiken som sådan lyder lika under lagen. System måste skapas för att säkerställa en giltighets- och tolkningshierarki mellan alla lagar och prejudikat och att förhindra att tvetydigheter och fria tolkningsmöjligheter öppnar möjligheter för enskilda aktörer, politiska eller juridiska, att utöva godtycke, att begå rättsövergrepp och att utöva den därmed förbundna odemokratiska makten. Det skall inte vara möjligt för politiker att stifta motstridiga lagar och sedan välja tillämpning efter eget skön. Inga lagar, förordningar, tillämpningar eller arbetsinstruktioner till ämbetsmän skall tillåtas att strida mot lag eller grundlag. Grundlagen och lagarna skall å andra sidan endast innehålla uppenbart tillämpliga delar och inte vara uppfyllda med politiska önskemål och fluffiga formuleringar som lämnar allt för mycket öppet för godtycke och fri tolkning.

Antalet lagar och förordningar måste på sikt kraftigt reduceras. När mängden lagtext är så stor att inte ens de främsta experterna på respektive område har en väl fungerande överblick, så kan ingen rättssäkerhet råda. Ett stort problem på detta område är Européiska unionen och dess massiva flöde av lagar och bestämmelser. Det större problemet är emellertid tills vidare det svenska rättssystemets oförmåga att hantera detta flöde effektivt.

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!

One thought on “Ett program för rättsstatlighet och rättvisa

Your comment -- Din kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.