S.O.D. #8: Jean Asselborn: Neoteny No News

In a childish and ill-informed statement on the eve of the German general elections, Jean Asselborn, Luxembourg’s minister for foreign affairs, displays his total inadequacy not only intellectually and scholarly, but also professionally.  In the elections, the somewhat conservative party Alternative für Deutschland or AfD, which has risen to fill the void left on the law-and-order side in politics by Chancellor Merkel moving her CDU ever further towards repressive socialism, received 13% of the votes. Commenting the result of the elections, Mr. Asselborn told the Tageblatt Letzebuerg:

“Again, we now have neo-nazis in the Bundestag. That 70 years after the war ended. In the Reichstag in Berlin, once more will ideas of the extreme right be preached.”

I will point out only the most obvious and alarming errors Mr. Asselborn manages to commit in these few words:

 1. National socialism has very little in common with the political right and much more, as the name correctly says, with socialism and the political left, Asselborn’s own political home
 2. The national socialists in the German Reichstag in 1945 were no neo-nazis, but rather of the original kind, obviously
 3. Alternative für Deutschland is not a national socialist party, be it neo or paleo. Indeed, Mr. Asselborn’s own party, the (Luxembourg) Socialist Workers’ Party, has much more in common ideologically with the historical National Socialist German Workers’ Party than does Alternative für Deutschland with its democratic call for the re-institution of free speech and the rule of law in Germany.
 4. A somewhat covertly communist party, The Left, reached almost the same popularity as did AfD, and it has been reaching this level for many years, without Mr. Asselborn reacting in a similary unseemly and erratic manner
 5. Calling the Bundestag in Berlin “Reichstag” is a base insult to that institution, the carrier of German democracy, to all parties to that institution and to the German Federal Republic as well as to the whole German people. It is not a mature sign of European brotherhood at a level which must be expected in a political union

For a foreign minister and presumably a member of Cabinet, it is somewhat unusual and unexpected to polemically misrepresent the political system of a neighbour country, question its democratic purity on the ground that more than one alternative were presented to the country in the general elections and use rank racist insults while doing so. Especially if this neighbour country is a member of the same ever-closer political union.

Luxembourg has once again proven that it has some of the stupidest, most tasteless and most inapt policitians in all of Europe. That is quite an achievement!

 

Advertisements

Ett bra partis valmanifest för riksdagsvalet tvåtusenarton

Ett bra parti är ett rationellt alternativ till de ideologiskt baserade partier och politiker som för närvarande sitter i Riksdagen. Partier och politiker vars irrationalitet dag för dag tar sig allt absurdare former. Partier och politiker som genom handling och underlåtenhet idag och sedan länge hotar rikets överlevnad som stat och folkets överlevnad som nation.

Progressiv politik

Ett bra parti för progressiv politik. Progressiv politik drivs av en strävan att förbättra samhället på ett bestående sätt, så att det förbättrade framtida samhället kan ligga till grund för ytterligare förbättringar. Termen progressiv har ofta missbrukats av politiska rörelser som inte har haft viljan eller förmågan att hålla sig till de rationella metoder och den disciplin och ödmjukhet som krävs för att reformer verkligen skall medföra förbättringar och inte bara vara meningslösa förändringar. De har fört en aggressiv eller i bästa fall digressiv politik som bara har avlett uppmärksamheten från de verkliga problemen till inbillade, nyskapade och/eller olösbara problem. Politikens främsta uppgift är inte aggression och inte avledande manöver, underhållning eller självförhävande predikningar. Politikens främsta uppgift är att prioritera realistiska, uppbyggliga åtgärder som förbättrar samhället i små, små steg.

Ett bra parti som bedriver progressiv politik förkastar inga framsteg som gjorts under historiens gång och förnekar inte att framsteg har gjorts. Ett progressivt parti bygger vidare och går framåt. Ett progressivt parti måste alltid hylla bestående kultur, historia och tradition. Endast om man vet varifrån man kommer kan man staka ut en väg in i framtiden.

Positiv politik

Ett bra parti för positiv politik. Positiv politik följer principen att inga politiska åtgärder skall vidtas som inte på goda grunder och med hänvisning till klara och tydliga förklaringar, modeller och teorier kan förväntas

 • att uppnå den avsedda effekten
 • att inte ha några andra effekter alls, varken bra eller dåliga

En handling som har andra verkningar än de förväntade är irrationell. En åtgärd som har omfattande okända eller oavsedda verkningar kan inte diskuteras och beslutas i sann demokratisk anda. Den viktigaste klassen av odemokratiska och irrationella åtgärder är de som i efterhand motiveras med hänvisning till illa definierade s.k. mänskliga rättigheter. Effekten är att minska de demokratiska politiska institutionernas makt till odemokratiska organisationers fromma. Politiken måste återta den politiska makten från rättsväsen, media, myndigheter, välgörenhetsorganisationer och aktivister. Politiken måste återta makten från gatans parlament. Det är ett demokratiskt grundkrav.

Solidarisk politik

Ett bra parti för solidarisk politik. Solidarisk politik behandlar alla medborgare lika. Solidarisk politik följer principen en för alla, alla för en inom varje fullständigt kollektiv. Det är inte solidariskt att tilldela privilegier till vissa grupper eller sammanslutningar. Det är inte solidariskt att låta bara vissa kategorier bära kostnaderna för tjänster som vi alla, eller någon annan, utnyttjar. Därför är det viktigt att hävda likheten inför lagen och även likheten under lagen, en princip som också kallas rule of law.

Valmanifest

Ett bra parti vill under mandatperioden starta och driva tre överordnade program som motsvarar dessa tre grundprinciper. Alla statens departement och myndigheter skall involveras i dessa tre program, vars mål överordnas och ersätter alla andra policymål. Vart och ett av dessa program får en ledare med direkt förankring i Regeringen. Han eller hon överordnas alla myndighetschefer.

Frågan som återstår är vilket detta bra parti är. Kommer något av de redan kända pretendenterna på att vara ett bra parti att ta upp detta program eller delar av det? Endast i den mån ett parti ansluter sig till detta program är det ett bra parti.

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!

Dessa tre program presenteras närmare i de tre följande artiklarna i kategorin Svensk vår.

Ett nytt miljonprogram

Ett bra parti vill att regeringens samlade politik under mandatperioden samordnas kring ett gemensamt program som spänner över alla politikens områden och alla departement och myndigheter. Alla statens tillgängliga och därför lämpade resurser skall inriktas på genomförandet av detta program.

Ett nytt miljonprogram för Sverige

Målet för detta program är att en miljon i Sverige boende utlänningar, invandrare och flyktingar till och med år tvåtusentjugosex skall återvända till sina hemländer. Avsikten är att permanent och långsiktigt förbättra levnadsförhållandena för såväl de återvändande utlänningarna och deras landsmän som för de i landet kvarvarande invånarna.

Flyktingmottagning är ett engagemang som föds ur en vilja att göra gott och hjälpa personer som har det svårt. Men engagemanget kan inte upphöra med att dessa personer kommer till Sverige. Sverige och de flyktingar det har antagit har också visat sig ha mycket litet intresse av att förena sig i en enhet. Därför är det ett gemensamt demokratiskt intresse för utlänningar och svenskar att situationen förbättras på ett enkelt, rättframt och upprätthållbart sätt med stora förutsättningar till långsiktig framgång för alla inblandade. Miljonprogrammet kommer till största delen att kunna baseras på frivillighet och till resten på en konsekvent uppslutning kring och tillämpning av rättsstatliga principer.

Mängden utlänningar som har kommit till Sverige ställer orimliga krav på snabb tillväxt av alla former av infrastruktur och näringsliv som inte kan motiveras ekonomiskt, inte finansieras hederligt och inte genomföras praktiskt och i enlighet med rättssäkra processer och i demokratisk ordning. Här finns direkta kopplingar till Sanningskommissionen och Programmet för rättsstatlighet och rättvisa.

Ett bra parti vill ha ett samhälle som växer organiskt, rationellt och stegvis, inte att hela nya centralplanerade städer irrationellt smälls upp i efterhand för att härbärgera en befolkning som tagits in i landet i förväg. Flyktingmottagningen är slutförd först när flyktingarna, sedan de omedelbara farorna de flytt från avtagit i styrka, kunnat avsluta sin resa och återvända hem. Alla former av hemvändande skall räknas in i slutresultatet: utvisningar, avvisningar, återvändande efter upplupet uppehållstillstånd och spontant återvändande.

Ett bra parti avvisar i grunden den sedan länge motbevisade marxistiska föreställningen att allt elände i världen beror på förtryck. Speciell avsmak känner ett bra parti inför den rasistiska, chauvinistiska, bigotta och sexistiska och på alla sätt och vis moraliskt och filosofiskt undermåliga uppfattningen att ”medelålders heterosexuella protestantiska vita män” ligger bakom detta inbillade förtryck. Alla samhällen där människor bor är mänskliga samhällen. Den sanna multikulturalism som ett bra parti representerar accepterar att olika kulturer på olika platser med olika historia också är olika och inte kan dömas efter vår egen måttstock. Därmed kan det aldrig vara omänskligt att kräva att människor återvänder till de existerande, vibrerande, intressanta och genuina mänskliga samhällen de har kommit ifrån.

Ett bra parti hyllar olikheten! Sverige är mycket olikt resten av världen och skall så förbli.

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!

En sanningskommission

Ett bra parti tar otvetydigt och absolut avstånd från alla propåer och påstående som kommer från den s.k. postmodernt socialistiska politiska rörelsen, speciellt de som har tagit sig uttryck i avsmakliga fenomen som:

 • Politisk korrekthet
 • Åsiktskorridoren
 • Utbredda personangrepp på och mobbing av meningsmotståndare
 • Känslosvallande media fyllda med propagandalögner och kändisars politiska uttalanden

Den uppdaterade socialistiska rörelse som kallas postmodern har fått ett mycket stort inflytande i Sverige och i hela Västvärlden sedan den gamla socialismen i Kalla kriget besegrades i grunden. Det är nu dags att avsluta detta sorgliga kapitel och reda ut allt det som gick snett. Detta är sanningskommissionens uppgift.

En sanningskommission för Sverige

Sanningskommissionens uppgift är att leta rätt på, dokumentera och åtgärda alla de fall där statliga myndigheter och institutioner systematiskt har åsidosatt rätt, heder och sanning för att genomdriva irrationella politiska program. Det räcker inte att åtgärda problemen. Missbrukets offer måste också få möjlighet till upprättelse. Sanningen skall fram!

Sanningskommissionens dokumentationscentrum skall bli en bestående kraft mot statens och samhällets fördumning. Här följer några av de områden sanningskommissionen skall verka på:

 • Förljugen politik, som när det har ljugits om invandrares utbildning, ålder, kriminalitet, härkomst, sysselsättningsgrad eller flyktingstatus
 • Politiska adelsprivilegier, där viktiga ämbeten har tillsatts med inkompetenta politiker som belöning för antidemokratiska tjänster
 • Statistiska myndigheter, särskilt SCB och BRÅ, som å ena sidan har levererat falska förklaringar och bortförklaringar till den förljugna politiken, å andra sidan har åsidosatt sina egentliga uppdrag att mäta fenomen i samhället och rapportera konsekvensneutralt om dem
 • Aktivistgrupper, NGO:s och privatarméer, som har tillåtits att bli likställda med eller överordnade myndigheter och bedriva politik genom att smuggla flyktingar, misshandla och/eller missfirma meningsmotståndare och bedriva myndighetsutövning på entreprenad
 • Främmande rättssystem och organiserad brottslighet, som scharia och olika maffior och gäng, som har tillåtits fatta fot och verka i Sverige i strid med lag och grundlag och kravet på rättsstatlig demokrati
 • Felaktiga myndighetsbeslut, som har fattats på grunder som meddelats inte genom lagstiftning i Riksdagen, utan genom löst kommunicerad politisk korrekthet och korrupt utnämnings- och karriärpolitik; felaktiga myndighetsbeslut som har fattats på ovetenskaplig eller antivetenskaplig grund och mot bättre vetande
 • Skadliga policyer och avledande verksamhet, som kvotering och utmålningen av vissa kategorier av medmänniskor som undermåliga eller oönskade; som krav på varje verksamhet att upprätta meningslösa policydokument angående könsdiskriminering, miljöskydd eller annat som i stället borde täckas av allmän lag och rättsstatliga principer
 • Angreppen på skolan, som avskaffandet av ordning och reda i skolan och avskaffandet av lärande och inhämtning av fakta och färdigheter till förmån för politisk indoktrinering och konditionering för ett misslyckat liv
 • Angreppen på vetenskapen, som startandet av stora mängder yrkesskolor och politiska indoktrineringsanstalter under namn som universitet och högskola; införandet av vidskepelse och osanning på förment vetenskapliga institutioner under rubriker som kritiska studier, genderstudier och vithetsstudier
 • Angreppen på kultur och bildning, som när svensk kultur förlöjligats och förnedrats, när trams och låtsaskonst tillåtits att ersätta riktig konst, när postmodern provokation har fått ersätta bildning och god smak; när fornlämningar har smälts ner, museiexponat har kastats bort och böcker har skrivits om, förbjudits eller bränts på bål

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!

Ett program för rättsstatlighet och rättvisa

Programmet för rättsstatlighet och rättvisa är det långsiktigaste av de tre program som Ett bra parti vill starta under mandatperioden och kommer kanske att behöva vara verksamt under längre tid än de andra. Sveriges rättsstatliga institutioner befinner sig i ett filosofiskt och politiskt mycket svagt tillstånd. De rättsvårdande myndigheterna utgör inte som i många andra högt utvecklade länder en fristående statsmakt, utan är i allt väsentligt underordnad den politiska makten. Vidare baseras svensk juridisk tillämpning på den s.k. rättspositivismen, som inte är mycket mer än en mycket tunn slöja över denna politiska underordning. Rättsövergrepp, orättvisor och svårigheter att bedriva en politik som avviker från den under mycket lång tid rådande socialismen är följden.

Programmet för rättsstatlighet och rättvisa har till uppgift att stärka såväl demokratins funktionssätt som individens rättssäkerhet genom att överallt hävda de två rättsstatliga huvudprinciperna:

 • Likhet inför lagen
 • Likhet under lagen

Inte minst måste det bli så att även politiken som sådan lyder lika under lagen. System måste skapas för att säkerställa en giltighets- och tolkningshierarki mellan alla lagar och prejudikat och att förhindra att tvetydigheter och fria tolkningsmöjligheter öppnar möjligheter för enskilda aktörer, politiska eller juridiska, att utöva godtycke, att begå rättsövergrepp och att utöva den därmed förbundna odemokratiska makten. Det skall inte vara möjligt för politiker att stifta motstridiga lagar och sedan välja tillämpning efter eget skön. Inga lagar, förordningar, tillämpningar eller arbetsinstruktioner till ämbetsmän skall tillåtas att strida mot lag eller grundlag. Grundlagen och lagarna skall å andra sidan endast innehålla uppenbart tillämpliga delar och inte vara uppfyllda med politiska önskemål och fluffiga formuleringar som lämnar allt för mycket öppet för godtycke och fri tolkning.

Antalet lagar och förordningar måste på sikt kraftigt reduceras. När mängden lagtext är så stor att inte ens de främsta experterna på respektive område har en väl fungerande överblick, så kan ingen rättssäkerhet råda. Ett stort problem på detta område är Européiska unionen och dess massiva flöde av lagar och bestämmelser. Det större problemet är emellertid tills vidare det svenska rättssystemets oförmåga att hantera detta flöde effektivt.

Ett bra parti tar principen i grundlagen att makten över staten utgår från folket på allvar. Ett bra parti tjänar ingen högre eller främmande makt, inget övermänskligt eller universellt ideal utan endast svenska folkets intressen. Ett bra parti hyllar hjälteprincipen att göra det bästa av den situation man befinner sig och inte vare sig skönmåla eller dra sig tillbaka i defaitism. Vi svenskar tar vårt öde i egna händer. Vi ger aldrig upp. Vi klarar det! Vi klarar allt!

Did a Black Lives Matter Activist “Write a List of Recommendations about What Wealthy White People Can Do to Help Eradicate Racial Injustice”?

No, of course she didn’t.

Chanelle Helm, cofounder and core organizer of Black Lives Matter Louisville, wrote a nazi manifesto. And it’s despicable. A shame on Ms. Helm!

This article in Snopes, from which the paraphrase in this article’s title is taken, tries it very best to libsplain how the blatantly national socialist manifesto of Ms. Helm’s is just a very nice suggestion for nice people of nice things to nicely volunteer to do. But to anyone a even a whiff of knowledge of the history of national socialism in Germany, this is just too familiar. This was exactly the spiel that the National Socialist German Labour Party (NSDAP) used in their propaganda and power games in the twenties and thirties. This is how large parts of the German population could rationalize their complicity in the persecution and industrial genocide of millions of Jews. It’s what nice people do. Voluntarily… or else! Who doesn’t isn’t nice. So… Beacuse Black Lives Matter is not only a political movement. It is also a paramilitary corps of bullies ready and able to force volution on the unwilling.

black-lives-matter

Now, Snopes professes to be a site researching urban legends and an online touchstone of rumour research, a kind of fact checker or truth sayer as it were. But the existence and content of the national socialist manifesto from Black Lives Matter is no urban legend or rumour. It is right there for everyone to see. What is Snopes up to writing about actual facts as if they were rumours or urban legends? And why does it play the old nazi power and propaganda spiel, apparently actively promoting Black Lives Matter and its evil racist and supremacist agenda? This is as fake as fake news ever gets. And this without my even pointing out the heavily politicized, hollow and contentless verbiage used, such as “eradicate racial injustice”. What on earth would that mean in the real world?!

Snopes is not a serious fact-checking site nor a trustworthy source of information.

Whereas Snopes was perhaps just clueless in the face of evil—let’s give it the benefit of the doubt for now—Black Lives Matter is evil itself. I made the claim above that Chanelle Helm’s manifesto is national socialist. It is time to back that claim up.

National socialism is the ideology of the National Socialist German Labour Party NSDAP and its leader Adolf Hitler. It is an ideology which since Germany’s loss in World War II in 1945 is universally despised and in many cases even legally banned. For good reasons. Whereas most of the NSDAP program is very similar to other Labour party programs, with a focus on public works and an expansive welfare state, one of the main bones of contention is its racist, anti-Jewish (antisemitic) content. As is typical of socialist ideology, it is best described in the form of a narrative, and it goes something like this:

The Jewish people has worked within our society to unfairly ecnomically exploit and culturally degenerate the Aryan people. This has gone on through much of last hundreds of years. It is time to get back from the Jews what rightly belongs to the Aryans and get back at them for their evil ways. The Jews are evil, have bent noses, and there is no place in our society for them, lest they start all over again exploiting and degenerating us Aryans. Aryan Lives Matter.

This is pretty much was happened. Long before the industrial genocide started in the 1940s, Jews were step by step stripped of the rights to their property. In a process called Aryanization, property was systematically taken away from Jews and given to deserving Aryans. It wasnt even necessary to change the laws for this to happen. It was enough for the nazis and their Schutzabteilungen and Schutzstaffel (today, these are called Antifa) to make it perfectly clear that this is what nice people do. The courts of justice eagerly complied. The judges saw themselves as nice people at the time. Because how could bad people ever have been allowed to be judges? (Note the circular reasoning.)

Now compare that to the program presented by Ms. Helm, in paraphrase:

The White people has worked within our society to unfairly economically exploit and culturally degenerate the Black people. This has gone on through much of last hundreds of years. It is time to get back from the Whites what rightly belongs to the Blacks and get back at them for their evil ways. The Whites are evil, have small penises, and there is no place in our society for them, lest they start all over again exploiting and degenerating us Blacks. Black Lives Matter.

See the difference?

Now before you say off-hand that this is just a poor representation of the manifest, let’s look at the details.

1. White people, if you don’t have any descendants, will your property to a black or brown family. Preferably one that lives in generational poverty.

2. White people, if you’re inheriting property you intend to sell upon acceptance, give it to a black or brown family. You’re bound to make that money in some other white privileged way.

5. White people, if any of the people you intend to leave your property to are racists assholes, change the will, and will your property to a black or brown family. Preferably a family from generational poverty.

This is what the nazis did. Inheritances from Jews were confiscated and given to Aryans who purportedly were deserving and poor because of Jewish exploitation. In point 2 we see a reference to the magical and secret ways in which White people necessarily and automatically exploit Black people, as clearly stated as if it had been taken directly from The Protocols of the Elders of Zion or My Struggle.

3. If you are a developer or realty owner of multi-family housing, build a sustainable complex in a black or brown blighted neighborhood and let black and brown people live in it for free.

4. White people, if you can afford to downsize, give up the home you own to a black or brown family. Preferably a family from generational poverty.

Here, expropriation of “excessive” property and commercial assets are discussed. These were central parts of the Aryanization program of the nazis. The idea of wealth being excessive is common in all kinds of socialism.

6. White people, re-budget your monthly so you can donate to black funds for land purchasing.

Now, whereas the German nazis dont appear to have had a need for it, special taxation on Jews has been a frequent antisemitic measure in Europe. Also Islam employs such a tax on Jews and Christians under the name of Jizya. But all kinds of extra levies and fees were forced on the Jews by the nazis.

7. White people, especially white women (because this is yaw specialty — Nosey Jenny and Meddling Kathy), get a racist fired. Yaw know what the fuck they be saying. You are complicit when you ignore them. Get your boss fired cause they racist too.

8. Backing up No. 7, this should be easy but all those sheetless Klan, Nazi’s and Other lil’ dick-white men will all be returning to work. Get they ass fired. Call the police even: they look suspicious.

9. OK, backing up No. 8, if any white person at your work, or as you enter in spaces and you overhear a white person praising the actions from yesterday, first, get a pic. Get their name and more info. Hell, find out where they work — Get Them Fired. But certainly address them, and, if you need to, you got hands: use them.

10. Commit to two things: Fighting white supremacy where and how you can (this doesn’t mean taking up knitting, unless you’re making scarves for black and brown kids in need), and funding black and brown people and their work.

Here it is getting nastier and nazier. In Nazi Germany, Jewish shops were marked so that nice people wouldnt shop in them by mistake. All Jews had to wear a yellow star sewn to their clothes. Jews were fired. Jews were beaten. Jews were killed. Here, nice Ms. Helm is calling for a Reichskristallnacht. Hundreds of Jews were murdered in this night or commited suicide as a result. 30,000 Jewish men were arrested and incarcerated. Jewish homes, hospitals, and schools were ransacked. Over 1,000 synagogues were burned and over 7,000 Jewish businesses were either destroyed or damaged.

It should be quite obvious by now to any person with even an iota of reason and honesty that this Black Lives Matter manifesto is utterly and completely nazi. In a time where the accusations of being a nazi are used like a household name, but mostly in the wrong direction, it is a shame that actual national socialism goes without (much) notice. No legal action has been taken against Black Lives Matter althought it is an openly racist and supremacist organization with at least some of its senior members being actual nazis.

It is time to put a stop to this nonsense already. There are no human races. All humans are different and the difference is what makes us human. All humans are individuals and our individuality is what makes us human. There is no complicity today with historical events. It is anachronistic in the first place to judge historical persons with our current presumptions and just plain silly to suggest that that nonsense word “race” in some secret, magical and mystical way can convey this invented culpability back to our time.