Dr Jordan B Petersons tolvpunktsprogram för framgångsrik konservatism på tvåtusentalet

Se Jordan B Petersons tal här.

Översättning från engelskan av Fredrik Östman.

1. Den västerländska civilisationens grundläggande antaganden är giltiga

2. Fredlig social samlevnad är att föredra framför isolering och krig. Följaktligen är det rättvist och välmotiverat att kräva att man får offra vissa individuella impulser och idiosynkrasier

3. Kompetenshierarkier är önskvärda och bör främjas

4. Det är rimligt att ha gränser. På samma sätt är det rimligt att sätta gränser för invandring. Vidare bör det inte antagas att medborgare i samhällen som inte har utvecklat fungerande statsskick baserade på individuella rättigheter kommer att upprätthålla värderingar som står i överensstämmelse med sådana statsskick.

5. Människor bör betalas så att de kan och är villiga att utföra socialt meningsfulla och önskvärda arbetsuppgifter

6. Medborgare har den oavhändliga rätten att dra nytta av resultatet av sitt eget ärliga arbete

7. Det är ädlare att undervisa unga människor om skyldigheter än om rättigheter

8. Det är bättre att göra vad alla alltid har gjort, förutsatt att man inte har något ovanligt giltigt skäl att göra något annat

9. Radikala förändringar bör betraktas med misstänksamhet, enkannerligen i en tid av radikala förändringar

10. Den politiska makten, nära och avlägsen, bör lämna människor i fred så mycket som möjligt

11. Intakta heterosexuella tvåföräldrafamiljer utgör ett nödvändigt urberg under varje stabilt statsskick

12. Vi bör bedöma vårt politiska system i jämförelse med andra faktiska politiska system och inte med hypotetiska utopier

(Jordan B Peterson är själv inte konservativ.)

Se även

Evan Sayets fyra lagar för modern vänsterpolitik

Advertisements

Dr. Jordan B. Peterson’s Twelve Tenets of a Viable 21st Century Conservatism

See Jordan B. Peterson’s speech here.

Läs denna text på svenska här.

1. The fundamental assumptions of Western civilization are valid.

2. Peaceful social being is preferable to isolation and to war. In consequence, it justly and rightly demands some sacrifice of individual impulse and idiosyncrasy.

3. Hierarchies of competence are desirable and should be promoted.

4. Borders are reasonable. Likewise, limits on immigration are reasonable. Furthermore, it should not be assumed that citizens of societies that have not evolved functional individual-rights predicated polities will hold values in keeping with such polities.

5. People should be paid so that they are able and willing to perform socially useful and desirable duties.

6. Citizens have the inalienable right to benefit from the result of their own honest labor.

7. It is more noble to teach young people about responsibilities than about rights.

8. It is better to do what everyone has always done, unless you have some extraordinarily valid reason to do otherwise.

9. Radical change should be viewed with suspicion, particularly in a time of radical change.

10. The government, local and distant, should leave people to their own devices as much as possible.

11. Intact heterosexual two-parent families constitute the necessary bedrock for a stable polity.

12. We should judge our political system in comparison to other actual political systems and not to hypothetical utopias.

(Jordan B. Peterson is himself not a Conservative.)

See Also

Evan Sayet’s Four Laws of Modern Liberalism

Parasitiskt strutssyndrom

Denna diagnos formulerades av Dr. Gad Saad.

Översättning från engelskan av Fredrik Östman.

Denna sjukdom får en person att avvisa realiteter som annars är lika uppenbara som gravitationens existens. Den som lider av PSS tror inte sina egna ljugande ögon. Han skapar sig en alternativ verklighet som kallas Unicornia. I en sådan värld förnekas samfällt: vetenskap, förnuft, kausalitetsregler, tröskelvärden för bevisföring, en nästan oändlig mängd data, dataanalytiska förfaranden, inferentiell statistik, den vetenskapliga metodens inneboende epistemologiska regler, logikens regler, historiska mönster, dagliga mönster och sunt förnuft. I stället baserar den som lider av PPS sitt bländverkspladder på illusoriska korrelationer, obefintliga orsakssamband och progressiva plattityder avsedda att få avsändaren att känna sig bra. Strutslogik levereras alltid ur en högmodig attityd av moralisk överlägsenhet. Två komorbida indikatorer är en otäck form av Dunning-Kruger-effekten, nämligen en arrogant och självsäker [ovetskap] om ens egen idioti, och en introspektiv blindhet, nämligen en oförmåga att någonsin inse att man har drabbas av PPS. Dessa komorbida faktorer gör, när de uppträder med PPS, en meningsfull dialog omöjlig.

Förnuftets soldater! Låt oss arbeta med samma iver som tidigare generationer av virusjägare så som, till exempel, dr Jonas Salks insatser mot polio, och utrota denna fruktansvärda sjukdom!


P. S. En liknande diagnos är Global Patologisk Altruism.

Ostrich Parasitic Syndrome

This diagnosis was formulated by Dr. Gad Saad.

Läs denna text på svenska här.

This disorder causes a person to reject realities that are otherwise as clear as the existence of gravity. Sufferers of OPS do not believe their lying eyes. They construct an alternative reality known as Unicornia. In such a world, science, reason, rules of causality, evidentiary thresholds, a near infinite amount of data, data-analytic procedures, inferential statistics, the epistemological rules inherent to the scientific method, rules of logic, historical patterns, daily patterns, and common sense are all rejected. Instead, the delusional ramblings of an OPS sufferer are rooted in illusory correlations, non-existent causal links, and feel-good, progressive platitudes. Ostrich logic is always delivered via an air of haughty moral superiority. Two tell-tale signs of comorbidity include a nasty form of the Dunning–Kruger effect, namely an arrogant and self-assured [ignorance] about one’s idiocy, and an introspective blindness, namely an inability to ever know that you are afflicted with OPS. These comorbid factors, when coupled with OPS, render meaningful dialog impossible.

Soldiers of Reason! Let us work with the same alacrity as earlier generations of virus hunters, such as, say, Dr. Jonas Salk’s efforts against polio, and eradicate this dreadful disorder!


P. S. See how the Ostrich Parasitic Syndrome is influenced by Daylight Saving Time!

A similar diagnosis is Global Pathological Altruism (in Swedish).

Kort om konservatismen

Konservatismen kan definieras på många likabetydande sätt. Ett är detta: ”Politiken skall inte påverkas av metafysiska uppfattningar (annat än denna uppfattning själv).” Vulgärt: tro skall du göra i kyrkan (inte i regeringskansliet).

Det kan synas självklart för en hederlig och empatisk person att statens våldsapparat inte skall användas för att genomdriva metafysiskt (”från gud”) överlämnade uppfattningar mot andras vilja, eftersom, enligt humanismen, varje människa, varje individ, har samma transcendentala förmåga och en eventuell gud har samma möjlighet att plantera in dessa uppfattningar i var och en utan hjälp av statens våldsapparat. Kort sagt säger humanismen att det inte finns några politiska profeter. Guds straff delar gud själv ut, och han gör det inte genom andra människors våldshandlingar. Det är det axiala tänkandet: Statens ledare är inte en inkarnation av gud, och vice versa, utan i stället en vanlig människa i en ovanlig roll, medan eventuella inkarnationer av gud (Jesus, Buddha, Konfucius) är lärare och inspiratörer som verkar endast genom övertygande, övertalning och logiska resonemang. Detta är en nödvändig grund för högre civilisationer. Detta skiljer Hankina, Romarriket, antikens Grekland och Perserriket från tidigare försök som Babylon och Egypten.

Allt annat följer av detta. Hyllandet av traditioner är t.ex. en nödvändig följd av den sokratiska principen att man inget vet utom det att man inget vet: en rationell epistemologi till skillnad från ideologiernas metafysiska epistemologi eller gnosticism, som leder till hybris och förstörelselusta. Vi vet bara vad som har visat sig hittills fungera. Detta är dyrbar kunskap. När det inte längre fungerar måste det repareras. Därför är konservatismen inriktad på reformer, men inte förändring. Reparationen måste inskränkas till det som är trasigt. Politiken har inget ansvar för samhällets eller livet övergripande utformning, som är sublim. Inför livet själv står vi med hängande haka och blängande blick. Konservatismen är inte radikal och inte heller reaktionär. Man måste springa så fort man kan för att stå still. Mer än så kan man inte uppnå. Mindre än så är ett uppgivet svek.

Det finns ingen annan progressivism än konservatismen.